Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Tämä on Hyvinvointistudio Kehotuksen henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.2.2020, muokattu 11.5.2021.

Rekisterin nimi

Hyvinvointistudio Kehotuksen asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Hyvinvointistudio Kehotuksen tiloissa toimivat yrittäjät

                

  Yrittäjä, Y-tunnus ja puhelinnumero:

                      Hanna-Kaisa Hakala, Hyvinvointistudio Kehotus, 2544741-5, p. 040 733 4246

                      Leena Saha, YogArt, 2073138-8, p. 044 019 9094

                      Sanna Ruhanen, Osteopaatti Sanna Ruhanen, 2916131-8, p. 044 231 3756

                      Katja Lind, Tmi Katja Lind, 1938804-1, p. 0400 635 263

 

Rekisterin peruste, henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä tarvitaan asiakkaan yhteystietoja, laskutusta sekä palvelujen varaamista varten.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Jokainen rekisterinpitäjä tarkastelee säännönmukaisesti ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat yrittäjän oman toiminnan kannalta oleellisia. Henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn voidaan palkata ulkopuolinen taho käsittelemään tietoja, esimerkiksi tietojen siirtoon toiseen varausjärjestelmään. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi. Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Tiedot ovat asiamukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojen tulee olla täsmällisiä ja ajan tasalla. Kaikki käsittelyn tarkoituksiin nähden havaitut epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietoja ovat henkilön antamat tiedot, joita voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä on tieto henkilön tekemistä varauksista palveluihin. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista

Rekisteriasioita hoitava tietosuojavastaava        

Sanna Ruhanen

sanna@sannaruhanen.fi

044 231 3756

Tietojen luovuttaminen muille osapuolille

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (pyydetty erillinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen.

Tietojen säilytys

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään joko suullisesti tai sähköisessä muodossa saadut tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutuksen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sähköinen materiaali säilytetään Digital Bookerin ylläpitämällä sähköisellä alustalla ja suojatuilla palvelimilla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on pääsy omalle asiakastililleen rekisteröidyllä sähköpostiosoitteella ja henkilökohtaisesti asetetulla salasanalla. Ensisijaisesti asiakas ohjataan tarkistamaan tietojaan itse sekä korjaamaan niitä asianmukaisesti. Mikäli tämä osoittautuu mahdottomaksi, rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisterinpitäjiltä siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata, sekä vaatia tietojen korjaamista.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta rekisterin ylläpitäjät ovat velvollisia ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjät ovat tulleet tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.